Stichting Weeshuis Atjeh per 1 juli 2021 opgeheven.

In juni 2018 plaatsten wij het bericht dat we na ruim 16 jaar het project zouden afbouwen .

In de jaren 2019/2020 waren de laatste kinderen op zo een leeftijd dat ze in staat waren om zichzelf te kunnen financieren en daardoor het weeshuis konden verlaten.

Hierdoor is een einde gekomen aan onze steun en dus ook aan het project “Stichting Weeshuis Atjeh”.

We willen alle betrokkenen bedanken die dit project gestart zijn en daarna samen met vrijwilligers en sponsoren de stichting tot het eind toe hebben onderhouden.

Toelichting op de cijfers 2019 van Stichting Weeshuis Atjeh

Het in 2018 aangekondigde en ingezette beleid om in 2020  tot afwikkeling te komen van de Stichting Weeshuis Atjeh is in 2019 voorgezet.

De eind 2018 was er een bedrag van € 5.928 in kas. Er is toen ook aangekondigd dat dit bedrag gespreid over de jaren 2019 en 2020 zou worden overgemaakt naar Ibu Cut als bijdrage in de kosten van de levensonderhoud voor de bij haar in huis opgenomen kinderen (jong volwassenen) afkomstig uit het in 2018 gesloten weeshuis. In 2019 is er een totaal bedrag overgemaakt van € 3.525  gespreid over 12 maandelijkse betalingen. Het contact met Ibu Cut is heel moeilijk en verloopt via een bevriende relatie die al jarenlang voor ons optreedt als contactpersoon. Wij hebben Ibu Cut in 2019 wederom laten weten dat onze steun ergens in de 2e helft van 2020 zal worden beëindigd omdat de financiële middelen dan zijn uitgeput. Eind 2019 is er  nog een bedrag  aanwezig van € 2.359. Dit bedrag zal de komende maanden worden overgemaakt.

Bestuur Stichting Weeshuis Atjeh

Frans Ossendorp, Penningmeester

Toelichting op de cijfers 2018 van Stichting Weeshuis Atjeh

Na het overlijden van Pak Asnawi, de leider en grote animator van  het weeshuis in Atjeh, in 2017 was het afwachten hoe het verder zou gaan. De vrouw van Pak Asnawi, Ibu Cut heeft in eerste instantie geprobeerd de werkzaamheden van haar man voort te zetten. Na enkele maanden heeft zij aangegeven een andere oplossing te moeten zoeken. Er is voor vrijwel alle kinderen huisvesting gezocht, bij verwanten of kennissen. Ook hadden enkele hun studie afgerond en konden zelfstandig verder. Er zijn 5 kinderen waarvoor geen andere plek gevonden kon worden. Ibu Cut heeft hen in huis genomen.

Deze ontwikkeling had de nodige gevolgen voor de financiële situatie van de stichting. Het maandelijkse bedrag dat nodig was, ging fors omlaag. Het bestuur was er eind 2017 en begin 2018 in geslaagd de nodige bedragen aan donaties binnen te halen. Aan deze donaties zaten echter wel voorwaarden met betrekking tot de besteding van de gelden. Door de nieuwe situatie die ontstaan was in de loop van 2018 konden wij niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het stichtingsbestuur heeft toen in overleg met deze donateurs besloten het grootste gedeelte van de ontvangen donaties weer terug te storten. Omdat wij voldoende geld in kas hadden om de overige 5 kinderen hun huidige opleiding af te laten maken.

Hoewel het weeshuis, zoals de stichters dat ooit voor ogen hebben gehad en ook tot stand hebben gebracht, in 2018 opgehouden is te bestaan voelden wij ons nog wel verantwoordelijk voor de 5 kinderen die half 2018 zijn ingetrokken bij Ibu Cut.

Er is besloten de financiële steun te beperken tot een bijdrage in de dagelijkse levensbehoeftes van de 5 kinderen en hun opleiding. Gezien de leeftijden zijn wij ook van mening dat dit maar voor een beperkte tijd nodig zal zijn. Wij hebben al onze donateurs van de nieuwe situatie op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft alle donateurs laten weten dat er voor de periode waarover wij denken dat financiële steun nog nodig is geld in kas is en dat zij hun donaties mogen stopzetten. De meeste hebben dat in de loop van 2018 ook gedaan.

Eind 2017 had de stichting een bedrag van € 6.204 in kas. Dit was eind 2018 € 5.928.

De inkomsten in 2018 waren fors lager dan 2017 maar daar staat tegenover dat de uitgaven in 2018 door de genomen maatregelen ook fors lager waren dan in 2017. Het resultaat is dat er eind 2018 een bedrag van € 5.928 in kas zit. Dit bedrag zal verspreid over de komende 2 jaren worden uitbetaald als onderhoud in de levensbehoeften van de nog bij Ibu Cut inwonende kinderen (jong volwassenen) en hun opleiding.

De vorig jaar aangekondigde doelstelling het project te beëindigen ergens in 2020 komt hiermee duidelijk in zicht.

Wij hebben alle betrokken personen van deze gang van zaken op de hoogte gesteld en zijn zeer erkentelijk voor de steun van onze donateurs.

Bestuur Stichting Weeshuis Atjeh

Frans Ossendorp, Penningmeester

Weeshuis project wordt afgerond – donaties niet meer nodig

Bericht voor onze donateurs: Afronding project

De afgelopen maand is er een bericht vanuit Indonesië gekomen wat zowel goed als slecht nieuws bevat. Jullie weten dat Pak Asnawi vorig jaar april is overleden. Ibu Cut, zijn vrouw, heeft zijn taken zo goed en zo kwaad als het ging overgenomen. Zij heeft ons laten weten dat het haar niet langer lukt om dit vol te houden.

Met hulp van de kinderen die inmiddels volwassen zijn en met alle mensen die betrokken zijn bij het weeshuis aldaar is er naar een oplossing gezocht. Er woonden nog 11 kinderen in het weeshuis. Voor 7 kinderen is er een plek gevonden in een vervangend gezin. De 4 kinderen die nog over waren mogen bij Ibu Cut intrekken.

Dat betekent dat het gebouw opeens leeg staat en dat de kosten voor het personeel komen te vervallen. Het betekent helaas ook dat sommige kinderen nu helpen met werken in plaats van hun opleiding af te maken. We zijn nog bezig om te kijken of we daar nog iets voor kunnen regelen.

Voor nu is het zo dat we een financiële reserve hebben. Daarmee gaan we de laatste losse eindjes bekostigen. Zoals het afmaken van de opleidingen die de kinderen al begonnen zijn.

Het is niet meer nodig om maandelijks een bedrag over te maken. We gaan de zaken afronden met het geld dat we hebben. Wij proberen iedereen hiervan een persoonlijk bericht te sturen, maar we zijn er niet zeker van dat we alle contactgegevens hebben. Ook donateurs die via Derdengelden doneren moeten zelf hun donatie stop zetten. Lees de tips over stopzetten donatie »

Wij gaan ons er hard voor maken om ook de laatste kinderen hun opleiding te laten afmaken. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor al die jarenlange donaties en de steun die we hebben mogen ontvangen!

Terimah kasih banyak!

Namens het bestuur van Stichting Weeshuis Atjeh

Bedankt allemaal!

December 2017

Lieve/beste allemaal,

Om te beginnen willen we iedereen die de Stichting Weeshuis Atjeh het afgelopen jaar heeft gesteund hartelijk bedanken.  

Het was een bewogen jaar. Wij begonnen 2017 vanuit een lastige financiële positie die de toekomst zeer onzeker maakte. Door de inzet van donateurs, andere belangstellenden, vrijwilligers, het bestuur en enkele ontvangen subsidies is deze positie eind 2017 verbeterd.

Dit jaar ontvingen wij in april de mededeling dat Pak Asnawi de leider van en drijvende kracht achter het weeshuis in Atjeh was overleden. Dit was niet alleen een geweldige slag voor de directe familie maar had ook een zeer grote impact op zijn andere familie, de kinderen en medewerkers van het weeshuis.

Maar er was ook goed nieuws. Een aantal jongeren die een opleiding volgden behaalden hun diploma en enkelen van hen hebben inmiddels het weeshuis verlaten om op eigen benen te gaan staan.

Het aantal kinderen dat nu nog verblijft in het maakt dat het maandelijkse bedrag dat nodig is voor onderhoud en studie omlaag kan. De komende jaren zal dit verder omlaag kunnen. De prognose is dat in het schooljaar van 2020/2021 alle kinderen een stevige basis aan onderwijs hebben ontvangen en dat zij op eigen benen kunnen staan.

Wij hopen dat u ons de komende drie jaar nog wilt blijven steunen.

Namens ons allemaal wensen wij u een zeer voorspoedig en gezond 2018.

Bestuur en vrijwilligers

Stichting Weeshuis Atjeh.

Afgestudeerd

In april 2017 is Muslim afgestudeerd in rechten. We zijn ontzettend trots op hem! Op de foto Muslim met zijn scriptiebegeleider na het behalen van zijn laatste test. Muslim moet nog even wachten op zijn diploma. Door de aardbeving van het afgelopen jaar duurt alles wat langer dan normaal. We hopen over een maand of twee een trotse Muslim met diploma te laten zien.

De toekomst

Een nieuw jaar voor onze kinderen in Atjeh. Een jaar waarin er veel is gebeurd! Graag willen we u meenemen in de huidige ontwikkelingen.

Momenteel is het bestuur in overleg met het bestuur in Indonesië. We zijn bezig met een afbouwregeling. Zoals jullie wellicht weten wonen er momenteel nog 20 kinderen in het weeshuis. Daarvan zullen er dit jaar (naar alle waarschijnlijkheid) 7 afstuderen.

De aanvankelijke doelstelling om alle kinderen een beroepsopleiding te laten volgen is helaas te hoog gegrepen gebleken.

Op dit moment zijn we aan het overleggen hoe we de kinderen die nu nog in het weeshuis wonen zo goed mogelijk naar volwassenheid kunnen begeleiden.

In praktijk willen we in elk geval realiseren dat de jongste kinderen hun middelbare school diploma kunnen halen. Dit is voor Indonesische begrippen een behoorlijk goede opleiding en de kans dat zij daarmee werk vinden is redelijk groot.

Amiruddin is momenteel de jongste telg in het weeshuis. Hij is dit schooljaar begonnen in klas 9. De middelbare school loopt tot klas 12.

Wij hopen de komende maand met een afbouwregeling te komen waarin berekend is hoeveel geld we de komende 3 jaar nog nodig zullen hebben. Dit bedrag wordt elk jaar minder. De kosten voor het zorgend personeel en het onderhoud van het gebouw blijven wel gelijk tot het einde.

Wij hopen dat u als donateur tot 2019 betrokken wilt blijven, zodat ook Amiruddin de tijd heeft om zijn diploma te halen.